ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบเเข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบเเข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ 

ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเเข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเเข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานงบประมาณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)