สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ผิด
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ
3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร
 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-265-1069 และ 02-265-1094 
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง   
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะทีเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการสมัครเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากชำระผ่าน ATM หรือ Krungthai Next ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ชำระเงินไม่เกินเวลา เวลา 22.00 น.
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย                  

ค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท                             
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th และ https://bb.thaijobjob.com
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไป ทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th และ https://bb.thaijobjob.comที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-265-1069 และ 02-265-1094
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob