สารพันปัญหา
  1. คำถาม:ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 20 เมษษยน 2565  
โทร. 02-273-922

  1. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 

คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน

  1. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม -20 เมษายน 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://bb.thaijobjob.com

  1. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร

คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะทีเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม -21 เมษายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการสมัครเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 30 บาท ซึ่งประกอบด้วย                          

(๑)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  0 บาท
(๒)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงบประมาณขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  1. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com ในวันที่ 27 เมษายน 2565 และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

  1. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร

คำตอบ : สำนักงบประมาณจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน วันที่ 27 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ  www.bb.go.th และ  https://bb.thaijobjob.com

  1. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที สำนักงบประมาณ โทร. 02-273-9221  ในวันและเวลาราชการ

  1. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. LineID : @Thaijobjob